ליעד אילני לראשות עיריית רמת-גן

הצהרת פרטיות ותנאי שימוש

גלישה באתר (או כל שימוש אחר בו) כפופה למדינות פרטיות זו. מטרתה לידע ולתאר את השימוש שיעשה , וכן את זכויותיך בעניין.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

הבהרות חשובות

אתר זה משמש שער לפעילויות החיצונית לאתר ולאתרי גופים שונים של  “ליעד אילני” או צדדים שלישיים  (להלן: “פעילויות חיצוניות לאתר“) מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלות כל אחת תחת מדיניות פרטיות ייעודית לה, המותאמת לאופייה.

האתר משמש בין היתר כערוץ תקשורת עם ליעד אילני, זאת לצד ערוצים נוספים כגון: דואר, דוא”ל וכו’. אלא אם נאמר מפורש אחרת.

 

משלוח הודעות דוא”ל לליעד אילני – משלוח הודעות (למעט ‘ניוזלטרים’ או פרסומות* לגביהם נדרשת הרשמה או הסכמה מראש ואלו נעשים בתהליך ייעודי) נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר (בהתאם, מדיניות פרטיות זו אינה עוסקת בייזום, או הקמת הפעילות וכו’). האתר מהווה ערוץ תקשורת נוסף לטיפול בהן. תוכל לפנות ל  info@neompro.net ולהפסיק משלוח ההודעות גם באמצעות האתר, כמתואר להלן.

* הרשמה לקבלת ניוזלטרים או מתן הסכמה לקבלת דוא”לים פרסומיים (“דבר פרסומת”) – ניתן להירשם לקבלת ניוזלטרים או לתת הסכמה מפורשת לקבלת דוא”לים פרסומיים באמצעות האתר. ביטול או שינוי ההסכמה יכול שיעשה גם באמצעות האתר כמפורט להלן במדיניות זו.

נא קרא היטב מדיניות זו

גלישה – גלישה באתר לכשעצמה אינה כרוכה במסירת פרטים אישים כלשהם..

פניות לצוות האתר – במידה ותעמוד בקשר עם צוות האתר ותמסור פרטים אישיים יהיה המידע שהצטבר כפוף למדיניות זו.

 • הסכמה לקבלת דוא”לים פרסומיים – במידה ומסרת באמצעות האתר או בדרך אחרת הסכמתך לקבלת דוא”ל פרסומיים, יהיה המידע שמסרת בהרשמה כפוף למדיניות זו.
 • קבלת הודעות דוא”ל מליעד אילני* – במידה ולא הודעת לליעד אילני כי הינך מסרב לקבל הודעות מליעד אילני באמצעות דוא”ל, ישלח אליך הודעות בדוא”ל, בכפוף למדיניות זו.
  • *הבהרה – הודאות בדוא”ל משמען הודעות שאינן בגדר פרסומת (ושאינן ‘ניוזלטרים’),.
  • משלוח הודעות בדוא”ל אינו נעשה על סמך פרטים שתמסור באתר (כאמור לעיל, הוא נעשה ללא קשר לשימושך או אי שימושך באתר), אולם תוכל באמצעות כלי האתר או האמצעים המפורטים במדיניות פרטיות זו לבקש מליעד אילני להפסיק ולשלוח הודעות בדוא”ל.
 • פרטיך כפי שיתקבלו, יכול ויאגרו במאגרי המידע של ליעד אילני ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.
 • מכיוון והאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם ליעד אילני, הפרטים שעשויים להיות בידי ליעד אילני, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין ליעד אילני.

 

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את ליעד אילני:

 • ליתן מענה לפנייתך במקרה של פניה לצוות האתר.
 • לספק לך מידע על נושאים או עניינים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומטי, בדואר ועוד.
 • לספק לך מידע פרסומי, באם הסכמת לקבל מידע פרסומי, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במסרונים (הודעות מסר קצר), באמצעות מערכות חיוג אוטומטי, בדואר ועוד.
 • לקבלת משוב ולעריכת סקרים.
 • לשימושים סטטיסטיים ואח’ (כגון שיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ”ב) שאינם מזוהים עימך.

אתה רשאי בכל עת לפנות לליעד אילני באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך דוא”לים פרסומיים.

אתה רשאי בכל עת לפנות לליעד אילני באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך ‘ניוזלטרים’.

אתה רשאי בכל עת לפנות לליעד אילני באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקשה שלא לשלוח אליך הודעות בדוא”ל.

בדואר אלקטרוני info@neompro.net או לכתובת נוספת או אחרת, כפי שיתפרסם באתר.

בפניה בדוא”ל, יש לציין באופן ברור אילו מבין שלוש הפעולות לעיל אתה מבקש להפסיק.

הבקשה תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שני ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות עשויה תקופת הטיפול להתארך מעט.

משך הטיפול בפניות לא ברורות, או חסרות פרטים יהיה ארוך יותר. אנו לא  מתחייבים לטפל בפניות לא ברורות.

 

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע שלנו. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי ליעד אילני בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ”ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים

 • ליעד אילני לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים או מוצרים לליעד אילני או לך:
  • ליעד אילני עשוי להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לו שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים) או המספק במשותף עימו שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות פרטיות בעל הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים). לדוגמא: ליעד אילני יכול שיעביר פרטיך לחברה שתספק לו שירותי דיוור באמצעות דוא”ל. ליעד אילני יכול שיעביר פרטיך לקבלן משנה במקרה בו ליעד אילני יפקיד את תפעול האתר בידי קבלן משנה וכיוצ”ב.
 • ליעד אילני לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • בנוסף למקרים לעיל, במקרים הבאים יהיה ליעד אילני רשאי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שליעד אילני הוא צד להם או שיש לו עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של ליעד אילני.
  • לחברות בנות של ליעד אילני ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות פרטיות דומה.

שינויים במדיניות הפרטיות

ליעד אילני רשאי לבצע שינויים במדיניות זו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ליעד אילני בכתובת https://ilani.org.il/ או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה יודיע ליעד אילני (“האתר” ו”ליעד אילני” בהתאם).

האתר מוצע לשימושך, לשימושים המותרים המפורטים להלן, בכפוף לתנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש הכלליים“).

השימוש באתר כפוף גם למדיניות הפרטיות. חלקים מסוימים באתר עשויים להיות סגורים למשתמשים מורשים בלבד. השימוש בחלקים מסוימים באתר או בביצוע פעולות מסוימות באמצעות האתר או בעזרתו (כגון: העלאת תכנים לאתר, תנאי שימוש בפורומים, רישום לרשימות תפוצה וכו’), עשוי להיות כפוף גם לתנאים נוספים (“תנאים נוספים“) (“תנאי השימוש הכלליים” “מדיניות הפרטיות” ו”התנאים הנוספים” יקראו להלן: “תנאי השימוש באתר“). מטרת התנאים הנוספים היא להשלים ולהוסיף על תנאי השימוש הכלליים. אם ובכ”ז תתגלה סתירה מפורשת ביניהם יגברו התנאים הנוספים בכל הנוגע לעניינים המטופלים מפורשות על ידם.

נא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר. הגלישה, או כל שימוש אחר שהוא, באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש באתר. תנאי השימוש באתר מהווים הסכם מחייב בינך לבין ליעד אילני, על כן עליך לקרוא אותם בקפידה ובעיון.

אינך חייב להסכים לתנאי השימוש באתר, אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

תנאי השימוש באתר כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

הוספה ושינוי של תנאי השימוש באתר

ליעד אילני שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר או להוסיף עליהם. נא דאג להתעדכן – האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר ולקיומם בכל עת חלה עליך – המשתמש.

 

האתר

האתר מיועד בעיקרו לפרסום מידע על ליעד אילני ופעילותו הציבורית מוניציפאלית, לספק מידע כללי לציבור הרחב בעניינים הרלוונטיים לפעילות ליעד אילני ולשמש במה למידע כללי ולדעות בעניין ובתחום הבחירות לראשות העיר רמת גן.

 

התכנים באתר

תכני האתר כוללים בין היתר מידע המתפרסם מטעם ליעד אילני, ותכנים המתפרסמים מטעם גולשים וצדדים שלישיים.

הגם שליעד אילני נוקט מאמצים סבירים על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני, אין כל בטחון כי אכן כל המידע המתפרסם באתר יהיה עדכני ונקי מטעויות. מידע יכול לכלול טעויות דפוס אך גם יכול לכלול טעויות מהותיות.

 

התכנים באתר, כמו גם האתר עצמו, מוצעים כפי שהם על ליקוייהם ומגבלותיהם.

במיוחד אין להסתמך על מידע מקצועי המתפרסם באתר. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. אין להסתמך עליו ויש לאמת את נכונותו ושלמותו באמצעים חיצוניים.

בכל מקרה של סתירה בין המידע המתפרסם באתר מטעם ליעד אילני לבין פרסומים רשמיים, יגברו הפרסומים הרשמיים.

תכנים – כל תוכן מכל מין וסוג שהוא כולל מידע וכל יצירה לרבות קוד מחשב, תוכנות, קישורים תמונות אנימציה קבצי קול קבצי וידאו וכו’.

 

זמינות ותקינות האתר

האתר מיועד לגלישה באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט בלבד. בכפוף לקיום תנאי השימוש מותר לגלוש לאתר באמצעות מכשירי קצה נוספים (כגון מחשב כף יד וכו’), אולם אין ליעד אילני מתחייב כי ניתן יהיה לגלוש באתר באופן מלא ותקין באמצעות מכשירים שכאלה.

הגם שננקטים מאמצים להבטיח את פעולתו התקינה והשוטפת של האתר, אין בטחון כי האתר יהיה זמין בכל עת ונקי משיבושים. פעולות יזומות (כגון תחזוקת האתר) או כפויות (כגון התמודדות עם מתקפת גורמים מפגעים, פריצות וכו’) עשויות להשבית או לשבש את פעולתו התקינה של האתר או חלקים ממנו, לפרקי זמן שונים. ליעד אילני אינו והוא לא יהיה אחראי לאי זמינות האתר או לשיבושים שיתגלו בו.

שינוים באתר

ליעד אילני שומר לעצמו את מלוא הזכות לשנות האתר לפי שיקול דעתו, לרבות הוספה או הסרה של חלקים באתר, הוספה או ביטול של כלים שונים באתר, סגירה או פתיחה של חלקים באתר וכיוצ”ב.

 

העדר אחריות

האתר התכנים והשירותים שבו, מוצעים לשימוש כפי שהם (AS IS). ליעד אילני אינו מתחייב לגבי איכות, זמינות ותקינות האתר, לרבות התכנים הנכללים בו. הגם שליעד אילני נוקט או ינקוט מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של ליעד אילני להתחייב כי השימוש באתר יינתן כסדרו ללא הפרעות, תקלות או טעויות. חלק מהתכנים המתפרסמים באתר מקורו בצדדים שלישיים. ליעד אילני אינו שולט על מקורות אלה והוא אינו אחראי להם ולתכניהם.

למעט נקיטת אמצעים סבירים להבטחת זמינות האתר כאמור, ליעד אילני אינו והוא לא יהיה אחראי (בין חוזית, בין נזיקית או בין בגין כל עילה או טעם אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ”ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו.

גלישה ברשת האינטרנט כרוכה בסיכונים הטבועים בה לרבות חשיפה לגורמים זדוניים או מפגעים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים ועוד (“גורמים מפגעים“). ליעד אילני אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מפגעים או זדוניים ועליך לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס, תוכנות נגד רוגלות, גיבוי המחשב ותכניו המשמשים לגלישה באינטרנט) להפחתת הסיכונים.

בשימושך באתר אתה מסכים מפורשות לכך שליעד אילני אינו נושא באחריות או בחבות לתכנים שבאתר כמו גם לכל ליקוי או נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בו. בכלל זאת ליעד אילני לא יהיה אחראי לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב).

 

מידע מסחרי ופרסומות

ליעד אילני עשוי להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות פרסומות בחלקים מסוימים ומוגדרים באתר כשירות למשתמשים באתר (כגון: לוחות מודעות, אינדקס ספקי שירותים וכיוצ”ב).

ליעד אילני אינו והוא לא יהיה אחראי לתוכן הפרסומים המסחריים והמידע הנכלל בהם. המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר הם באחריות המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

 

קישורים

 

קישורים מהאתר – האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתו או בפיקוחו של ליעד אילני וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר גלישה נוחה ברשת האינטרנט. לליעד אילני אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים לאתר הוא אינו ערב לנכונותם, לעדכניותם, לתקינותם, לאמינותם ולכך שאין בהם גורמים מפגעים. ליעד אילני אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתרים חיצוניים תקינים ופעילים. ליעד אילני אינו והוא לא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד אי נוחות שיגרמו כתוצאה משימוש בקישור לאתר חיצוני או במידע המצוי בו.

קישורים לאתר – ניתן לקשר לעמוד הבית של האתר מאתרים שאינם אסורים. אין לבצע קישור באופן העלול ליצור מראית עין של חסות או קשר לאתר זה. ליעד אילני שומר על זכותו לבטל הסכמתו ולדרוש הסרת קישורים כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים באתר, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (ובעיקר פעולה המציגה את תכני האתר במשולב עם תכנים חיצוניים לאתר או סימנים מסחר או שמות של גורמים אחרים) ללא קבלת הסכמת ליעד אילני מראש ובכתב. אתרים אסורים – אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים או המשמשים במה לפעילות לא חוקית, אתרים גזעניים ואתרי שנאה.

 

תכני משתמשים

מסירת תכנים לפרסום באתר (כגון: מסירת מאמר או כתבה, כתיבת הודעה לצוות האתר וכו’), פרסום תכנים באמצעות כלים שונים באתר (כגון פורומים) או פניות לצוות האתר (או לגורמים אליהם ניתן לפנות באמצעות האתר) משמעם גם הענקת רשיון שימוש, ללא תמורה, בלתי מוגבל בזמן לליעד אילני להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר או לעשות בתכנים כל מעשה המותר לבעל זכות יוצרים ביצירה, באתר או בכל מקום אמצעי או כלי אחר, וכן ויתור על הזכות המוסרית כלפי ליעד אילני, בכפוף לכך שפניות בעלות אופי אישי לצוות האתר תפורסמנה ללא פרטים מזהים.

 

אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר שאינך בעל זכות הקניין הרוחני בהם או שאינך זכאי לפרסמם מכל סיבה שהיא. במידה ואינך זכאי להקנות לליעד אילני רשיון כאמור לעיל – אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסמם באתר.

אין למסור תכנים לפרסום באתר או לפרסם תכנים באתר תחת זהות של אחר.

 

תכנים הנמסרים לצוות האתר או תכנים המפורסמים באתר באמצעות כלים שבאתר עשויים להתפרסם לכלל הגולשים. אין לדעת אלו תגובות עלולות להתקבל על כן חשוב כי תקפיד על שפה נאותה ועל תוכן ענייני ומדויק.

מסירת תכנים לפרסום אינה מקנה זכות כי אלו אכן יפורסמו באתר. פרסום תכנים באתר אינה מקנה זכות כי אלו ימשיכו להתפרסם באתר. ליעד אילני רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט אילו תכנים יפורסמו ואת משך הפרסום.

הסרה או עריכה של תכנים חסימת משתמשים או גישה לאתר

 

ליעד אילני אינו עורך צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. עם זאת ליעד אילני שומר לעצמו את הזכות לערוך מעת לעת בדיקות מדגמיות או כל בדיקה אחרת לכל פרק זמן שהוא לפי שיקול דעתו הבלעדי, לצורך וידוא קיום הוראות תנאי השימוש באתר. ליעד אילני שומר לעצמו על הזכות המלאה והבלתי מותנית להסיר או לערוך מחדש כל תוכן אשר לדעתה אינו עומד בתנאי השימוש באתר או שיש בו לפגוע ליעד אילני או בכל צד שלישי שהוא.

ליעד אילני שומר לעצמו את הזכות למנוע ממשתמשים שאינם מקיימים לדעתו את תנאי השימוש באתר מלגשת לאזורים סגורים באתר או מלגשת לאתר בכלל.

משתמש המוסר תכנים לפרסום באתר או המפרסם תכנים באתר, אחרי באופן מלא ובלעדי לתכנים המתפרסמים על ידו או הנמסרים לפרסום על ידו.

 

פרטיות

מסירת פרטים – הגלישה באתר אינה מצריכה רישום או מסירת פרטים אולם גישה לחלקים סגורים באתר, פניות באמצעות האתר או פעולות מפורשות אחרות, כרוכות במסירת פרטים. אינך חייב למסור את פרטיך אלא שאז יתכן ולא תוכל להיכנס לחלקים הסגורים באתר או לבצע פעולות הכרוכות במסירת פרטים (כגון: מסירת מאמרים לפרסום). באותם מקרים בהם תסכים למסור פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים.

ליעד אילני שומר על פרטיות המשתמשים – שימוש בפרטים שנמסרים על ידך, או בפרטים הנוצרים משימושך באתר, הינו כמפורט במדינות הפרטיות של ליעד אילני.

הבהרה חשובה – אתר זה משמש שער או מקום הפניה לאתרי גופים שונים, כן מאפשר האתר לקבל מידע או למסור הודעות שונות על פעולות המתבצעות שלא באמצעות האתר או ללא קשר לשימושך בו. מדיניות הפרטיות אינה חלה על פעילויות חיצוניות לאתר ואלו מתנהלים כל אחד על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו.

 

קניין רוחני

השימוש באתר מותר על-פי תנאי השימוש באתר, בלבד. זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הינן והן תיוותרנה בכל עת בבעלות ליעד אילני /או צדדים שלישיים שמסרו מידע לפרסומו באתר.

האתר על תכניו הינו רכושם של ליעד אילני ו/או צדדים שלישיים והם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ”ל. כל הזכויות שמורות לליעד אילני ו/או לאותם צדדים שלישיים.

אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רשיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר.

ללא רשות מפורשת של ליעד אילני בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג לאתר.

אין להשתמש בכלים אוטומטיים לשם העתקה או ליקוט תכנים באתר.

מותר להשתמש בכלי האתר לצורך איתור ואחזור מידע המתפרסם באתר.

 

השימוש בתכנים מקצועיים המתפרסמים באתר (מאמרים וכו’) מותר אך ורק לצרכים הבאים בלבד: (1) טיפול הוגן (2) צרכים אישיים (3) צרכים אקדמיים (4) לצרכי העשרה כללית במתן שירותים משפטיים בידי מי הזכאים לכך. למעט השימושים המותרים מפורשות – כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

 

 

שימושים מותרים

מותר לגלוש בחלקים הפתוחים של האתר, להשתמש במנגנוני הפניות והבקשות לפרסום שבאתר ובכלים המוצבים בו לשימוש הגולשים

האתר מיועד ומותר לשימוש עצמי בלבד.

שימושים אסורים

כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש בתנאי השימוש באתר – אסור. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

 • אין להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים לבדיקת אמצעי ההגנה של האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לשבש את פעולת האתר.
 • אין להשתמש בתוכנות או בכלים העלולים לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 • אין להיכנס או לנסות ולהיכנס לחלקים סגורים באתר למשתמשים שאינם מורשים.
 • אין להיכנס לחלקים סגורים באתר תחת שם משתמש אחר.
 • אין לפרסם אף תוכן (לרבות כל יצירה) שיש בו: הפרת זכויות צדדים שלישיים (לרבות זכויות קניין רוחני וסודיות), פגיעה בפרטיות, לשון הרע, עידוד או סיוע למעשים לא חוקיים, גידופים והשמצות, גזענות, אופי מיני בוטה או פגיעה ברגשות הציבור.
 • אין לפרסם תוכן שקרי, מטעה ופוגע.
 • אין לבצע כל פעולה באתר או באמצעות האתר לרבות פרסום תכנים או מסירת תכנים לפרסום, תחת זהות של אחר.
 • אין לבצע כל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של ליעד אילני באתר.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל דין זר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).

לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם האתר והשימוש בו.

אילני מנצח את זינגר